اداره آمار و فن آوری اطلاعات

چشم انداز و ماموریت واحد:

 • ارتقاء خدمات قابل ارائه در نظام شبکه های سلامت کشور    
 • یکپارچه‌‌سازی کلیه فرآیندهای سازمانی به صورت الکترونيکي
 •  مهندسی مجدد، ارتقاء و به روز رسانی نرم افزارهای موجود
 •  یکپارچه سازی نرم افزارها
 •  به کارگیری هویت واحد برای کلیه کاربران سیستم‌هاي دانشگاه
 • پشتیبانی از کلیه سیستم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  ایجاد یک سیستم برای مدیریت تعمير و نگهداري تجهيزات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
 • ایجاد سیستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتریان مرکز
 • مدیریت و اجرای کلیه پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه    
 •  انتخاب و پیاده‌سازی روش‌های صحیح مدیریت و کنترل پروژه
 • تشکیل جلسات مشورتی در خصوص برنامه های عملیاتی طرحهای در دست اقدام در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت امنیت اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  
 •  تهیه استانداردهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت
 • تهیه پایگاه فيزيکي جهت امنيت اطلاعات با فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • مستند سازي سياست هاي و دانش‌هاي امنيتي در دانشگاه 
 • ايجاد سيستمي جهت دريافت و ارزيابي امنيت اطلاعات به طور مستمر
 • تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه، بهبود و ارتقای مداوم سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات  
 •  ایجاد فضای پژوهشی در فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  انجام پروژه‌ها و طرحهای تحقیقاتی جهت بومی‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  تعریف پروژه‌های IT جهت افزایش توان کارشناسان فن آوری و بهره‌گیری از پتانسيل آ‌ن‌ها
 • آموزش و اطلاع رسانی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء سلامت  
 •  تربیت و آموزش پرسنل فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • آموزش و ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  گسترش آموزش مجازی
 • ایجاد شناسنامه الکترونیکی آموزش
 • فضای فیزیکی مناسب با فناوری اطلاعات و ارتباطات(Data Center)    
 •  ارتقاء عملکرد کیفی پرسنل فن آوری اطلاعات بر اساس تقسیم وظایف
 • حاکمیت اطلاعات و آمار در تصمیم گیری های مدیريتي بعنوان ابزار کارآمد   
 •  توسعه و بهینه سازی وب گاه واحدهای دانشگاه
 • استفاده از وب سایت ها جهت اجرای سیاستهای حاکمیت اطلاعات و آمار
 •  شفاف سازی فرآیندهای جمع آوری اطلاعات
 •  استاندارد سازی و سازماندهی روشهای جمع آوری اطلاعات