چاپ اولین سالنامه آماری دانشکده توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات که در این سالن...

سالنامه آماری 1397 دانشکده علوم پزشکی بهبهان

چاپ اولین سالنامه آماری دانشکده توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات که در این سالنامه اطلاعات آماری حوزه ریاست،معاونت درمان ،معاونت توسعه...
1398/09/12 | خانم بگدلی | | اطلاعیه | 465 | 0 نظر | print | |

چاپ اولین سالنامه آماری دانشکده توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات که در این سالنامه اطلاعات آماری

حوزه ریاست،معاونت درمان ،معاونت توسعه، معاونت بهداشت، معاونت دانشجوییو مدیریت غذا و دارو

در سال 1397 به صورت یک کتاب به چاپ رسیده است.

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو