استقرار برنامه نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور و جزو ا...

راه اندازی و استقرار نظام ارجاع

استقرار برنامه نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور و جزو اهداف و اولویت های مهم وزارت بهداشت و درمان در سال جاری می با...
1398/09/12 | خانم بگدلی | | اطلاعیه | 439 | 0 نظر | print | |

استقرار برنامه نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور و جزو اهداف و اولویت های مهم وزارت بهداشت و درمان در سال جاری می باشد.

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو