راه اندازی سامانه تلفنی 190 برای ثبت و رسیدگی به شکایات مردم از رستوران ها ، اغ...

راه اندازی سامانه 190 در دانشکده علوم پزشکی بهبهان توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات

راه اندازی سامانه تلفنی 190 برای ثبت و رسیدگی به شکایات مردم از رستوران ها ، اغذیه فروشی ها تخلفات مربوط به مواد غذایی تخلفات مربوط به...
1398/09/12 | خانم بگدلی | | | 342 | 0 نظر | print | |

راه اندازی سامانه تلفنی 190 برای ثبت و رسیدگی به شکایات مردم از رستوران ها ، اغذیه فروشی ها

تخلفات مربوط به مواد غذایی تخلفات مربوط به آلودگی هوا در خصوص عرضه مواد فاسد - تاریخ

گذشته -مواد غیر مجاز -و موارد نگهداری نامناسب می باشد.

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو