اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 

 مهندس نوید وحدت 

سرپرست اداره آماروفناوری اطلاعات

 

مستقیم : 3-52839062-061

 دانشکده :13-52839011-061    
داخلی 248 

  

 navid_vahdat@behums.ac.ir