اداره آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی واحد:واحد پورتال مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشکده در راستای بهبود رتبه پورتال دانشگاه و پشتیبانی فنی و نظارت بر عملکرد صحیح زیرپورتال مراکز تابعه دانشگاه وطراحی فرم های الکترونیک با استفاده از فرم ساز پورتال بمنظور الکترونیکی کردن فرآیندها فعالیت می کند.

                                          

  مهندس طاهره بگدلی                             

   

کارشناس نرم افزار و پورتال دانشکده علوم پزشکی

     

                                    مستقیم :3-52839062

 دانشکده :13-52839011

       داخلی:248

   

               b.bagdeli@yahoo.com