اداره آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی واحد نرم افزار:

در راستاي تحقق دولت الکترونیک، ساماندهی گردش اطلاعات و مدیریت فرآیندهاي مالی، اداري و پشتیبانی به منظور افزایش بهره وري با رویکرد سازمان بدون کاغذ و کاهش هزینه ها، سیستم هاي یکپارچه دانشکده علوم پزشکی بهبهان  بر مبناي تکالیف وزارت بهداشت و درمان پس از مطالعه و بررسی دستگاهها و سازمانهاي اجرائی کشور و ارزیابی تجربیات آن ها، گامهاي عملی براي اجراي سیستم هاي یکپارچه در دانشکده علوم پزشکی بهبهان  به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات پس از طی مراحل قانونی و انتخاب مجري آغاز گردید.

دراین زمینه تامین نرم افزارهای کاربردی و نظارت بر فرآیند آن بر اساس اعلام نیاز واحدهای دانشکده و راهبری سامانه های عملیاتی و هماهنگی با کاربران در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود از وظایف حوزه نرم افزار می باشد.

                                      

    مهندس راضیه دورباش    

   

 کارشناس نرم افزار دانشکده علوم پزشکی                

 

 مستقیم :3-52839062

 

 دانشکده:   52839011   

     داخلی:248            

 

 

   

           

razieh_doorbash@yahoo.com

 r.doorbash@behums.ac.ir       

                                                 

    مهندس پریسا آگاه 

       

     کارشناس نرم افزار دانشکده علوم پزشکی          

 

 مستقیم :3-52839062

 

 دانشکده:  52839011  

     داخلی:248            

 

 

   

           

 

 parisaagah@gmail.com