اداره آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی واحد سخت افزار:با توجه به پيشرفت سريع علم و تکنولوژى کامپيوتر و اهميت فناورى اطلاعات در دانشگاه، ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است ؛ لذا این واحد زیر نظر مدیریت آمار و فناوری دانشگاه و براساس سیاستهای آتی دانشگاه تاسیس گردید.

معرفی واحد توسعه شبکه و زیرساخت :
شامل تمامی فعالیت های مربوط به ایجاد زیرساخت های موردنیاز و ایجاد امنیت در شبکه دانشکده و واحدهای ذیربط میباشد.

                                          

 مهندس مهدی نیایی                     

   

کارشناس سخت افزار و شبکه دانشکده علوم پزشکی                                                

     

                                    مستقیم :3-52839062

 دانشکده :13-52839011

       داخلی:287

   

               mgreen1388neaei@yahoo.com