اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 

شرح وظایف:

 1. نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف
 2. مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف
 3. تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری
 4. رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی
 5. ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای
 6. مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز
 7. توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها
 8. نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه
 9. پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه
 10. تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار
 11. همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقصات سخت افزاری
 12. عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی
 13. بررسی وضعیت موجود سخت افزار
 14. شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات