اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 

تماس با مدیریت تماس با مدیریت

شما می توانید با شماره تلفن مستقیم 52839062 و شماره تلفن52839011 الی 12 با پیش شماره 061 و داخلی 248 تماس بگیرید.شماره فکس52830260-061

 

تماس با کارشناسان واحدتماس با کارشناسان واحد

شما می توانید با شماره تلفن مستقیم 52839063 و شماره تلفن52839011 الی 12 با پیش شماره 061 و داخلی 248 تماس بگیرید.شماره فکس52830260-061

 

آدرس دانشکده

 

بهبهان

میدان پرستار

خیابان شهید زیبایی

ستاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان

کد پستی :6361796819