اداره آمار و فن آوری اطلاعات

شرح وظایف 
•    تدوین نظام نامه آمار سلامت دانشگاه و نظارت بر اجرای آن
•    همکاری در تهیه و تنظیم آمار های مورد نیاز واحدهای داخل و خارج از سازمان و افراد ذینفع
•    پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های مربوطه و انعکاس نتایج
•    تهیه و تنظیم سالنامه آماری
•    برگزاری جلسات تصمیم گیری آماری با رابطین آمار
• تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشکده با همکاری معاونت های مربوطهوواحدهای زیر مجموعه ومستند کردن شاخص های مذکور
•    تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران، معاونین و رییس دانشگاه 
•    بررسی و تایید اقلام آمار و اطلاعاتی پیشنهاد شده توسط مدیران اجرایی معاونت ها
•    تهیه شناسنامه جهت آمارهای مورد نیاز دانشکده
•    تهیه جداول مناسب و استاندارد جهت ورود اطلاعات معاونت های موجود در دانشکده
•    تهیه برنامه عملیاتی و برآورد هزینه سالیانه اداره آمار و ارائه گزارش عملکرد به رییس دانشکده
•    آموزش و تقویت دانش آماری رابطین آمار دانشکده
•    تهیه اطلاعات وب سایت اداره آمار
 رابطین آمار
•    حضور فعال در جلسات هم اندیشی برگزار شده توسط اداره آمار.
اطلاعات مربوط به رابطان آمار معاونت های مختلف را می توانید از جدول زیر بدست آورید. 
معاونت/ مدیریت    کارشناس
بهداشتی    آقای محمدصادق لؤلؤ
درمان    خانم اعظم پیرمرادی
آموزشی    آقای مطهر امانی
غذا ودارو    خانم دکتر صغری حدادی فرد