اداره آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی اداره آمار
نظام سلامت در شرایط محدودیت منابع و تعدد شرح وظایف و همچنین گستردگی واحدهای ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی، برای افزایش کارآیی خدمات تندرستی، نیازمند مدیریت مطلوب است. لازمه مدیریت مطلوب، بهبود نظام های اطلاعات سلامت و استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری هاست. اداره آمار دانشکده علوم پزشکی بهبهان به منظور پاسخ به این نیاز، در جهت ارتقاء کمی و کیفی نظام آماری دانشگاه، ایجاد هماهنگی های درون و برون بخشی در حوزه نظام اطلاعات سلامت، آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران دانشگاه، توسعه اطلاع رسانی و توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه تلاش می نماید. 
معرفی اعضا واحد آمار
طیبه قاسم پور
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تلفن تماس: 13-52839011 داخلی 227

مریم آصفی:
کارشناس ادبیات
تلفن تماس: تلفن تماس: 13-52839011 داخلی 227